Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Correspondentie- en bezoekadres: Anti-Slip Profiles, Parkweg 2, 8191 JL Wapenveld 1.2. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen via www antislipprofiles.com

 1. Definities en toepasselijkheid
  1. 2.1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:a. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;b. Anti-Slip Profiles: Anti-Slip Profiles (tevens handelend onder de namen Platformprofile, Plattformprofil, Vlonder profiel, Vlonder Veilig, nonslipprofiles, nonslipprofile, antislipproducten, antislipprofielen, antislipprofile, antislipprofiles, walksafelyprofile ), gevestigd te (8191JL) Wapenveld aan de Parkweg 2; c. Leverancier of Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Anti-Slip Profiles een Overeenkomst aangaat; d. Overeenkomst: de tussen Anti-Slip Profiles en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst ten aanzien van het leveren van zaken, tegen een door partijen overeengekomen prijs, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. e. Partijen: Anti-Slip Profiles en Opdrachtgever gezamenlijk;
  2. 2.2.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Anti-Slip Profiles en zijn Leveranciers en/of Opdrachtgevers, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. - op Overeenkomsten met Anti-Slip Profiles , voor de uitvoering waarvan door Anti-Slip Profiles derden (dienen te) worden betrokken.
  3. 2.3.  De toepasselijkheid van inkoop¬ of andere voorwaarden van Leveranciers en/ of opdrachtgevers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. 2.4.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Anti-Slip Profiles en Leverancier en/of Opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  5. 2.5.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen of zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  6. 2.6.  De Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op alle latere leveringen en Overeenkomsten tussen Partijen.
  7. 2.7.  Anti-Slip Profiles is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Anti- Slip Profiles heeft het recht Opdrachtgever van een wijziging elektronisch op de hoogte te stellen.
 2. Offertes en aanbiedingen 3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Anti-Slip Profiles zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen enkel recht worden ontleend.

1

 1. 3.2.  Anti-Slip Profiles kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel in een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. 3.3.  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. 3.4.  De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

4. Uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging Overeenkomst; prijsverhoging

 1. 4.1.  Is voor de levering van bepaalde zaken of uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Anti-Slip Profiles schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Anti-Slip Profiles een redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. 4.2.  Anti-Slip Profiles zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. 4.3.  Anti-Slip Profiles heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. 4.4.  Indien door Anti-Slip Profiles of hem ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. 4.5.  Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Anti- Slip Profiles gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Anti-Slip Profiles bevoegde persoon en de Leverancier en/of Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het bepalen van het tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Anti-Slip Profiles op en is voor de Leverancier en/of Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 6. 4.6.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Anti-Slip Profiles een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Anti-Slip Profiles gehouden is, dan is de Leverancier Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Anti-Slip Profiles daardoor direct of indirect ontstaan.
 7. 4.7.  Indien Anti-Slip Profiles met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Anti-Slip Profiles niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

2

4.8. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Anti-Slip Profiles alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Anti-Slip Profiles rustende verplichting ingevolge de wet;

- indien bedongen is dat de aflevering/werkzaamheden langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden;

 1. Levering en eigendomsovergang
  1. 5.1.  Het risico van de geleverde producten gaat over op Opdrachtgever op het moment van levering.
  2. 5.2.  Een door Anti-Slip Profiles overeengekomen leveringstermijn van de producten, zal steeds gelden bij benadering en kan niet worden opgevat als een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering van producten zal Opdrachtgever Anti-Slip Profiles een nadere redelijke termijn stellen om alsnog te leveren. Anti-Slip Profiles is ter zake niet tot enige schadevergoeding gehouden.
  3. 5.3.  Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Anti-Slip Profiles deze aflevert of doet afleveren. Als Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering is Anti-Slip Profiles gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. 5.4.  Anti-Slip Profiles is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren en het geleverde afzonderlijk te factureren.
 2. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

6.1. Anti-Slip Profiles is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:- de Leverancier en/of Opdrachtgever de verplichting uit de Overeenkomst, niet, niet volledig

of niet tijdig nakomt;- na het sluiten van de Overeenkomst Anti-Slip Profiles ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de Leverancier en/of Opdrachtgever de verplichtingen

niet zal nakomen;- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever nietlanger van Anti-Slip Profiles kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Anti-Slip

Profileskan worden gevergd. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Anti-Slip Profiles op de Leverancier en/of Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien

3

Anti-Slip Profiles de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken

uit de wet en Overeenkomst.

 1. 6.2.  Indien Anti-Slip Profiles tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan.
 2. 6.3.  Indien de ontbinding aan Opdrachtgever en/of Leverancier toerekenbaar is, is Anti-Slip Profiles gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor (in)direct ontstaan.
 3. 6.4.  Indien Opdrachtgever en/of Leverancier zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Anti-Slip Profiles gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever en/of Leverancier, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. 6.5.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van Opdrachtgever en/of Leverancier, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn voorraden en/of vermogen kan beschikken, staat het Anti-Slip Profiles vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Anti-Slip Profiles op de Leverancier en/of Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. 6.6.  Indien de Leverancier en/of Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan kunnen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Leverancier en/of Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Overmacht

 1. 7.1.  Anti-Slip Profiles is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Leverancier en/of Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid waarop Anti-Slip Profiles geen invloed kan uitoefenen, die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, jurisprudentie, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Werkstakingen in het bedrijf van Anti-Slip Profiles en derden daaronder begrepen.
 2. 7.2.  Anti-Slip Profiles kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. 7.3.  In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming, heeft de Opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten.
 4. 7.4.  Voor zover Anti-Slip Profiles ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, is Anti-Slip Profiles gerechtigd om deze delen separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze

4

factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 1. Betaling en incassokosten
  1. 8.1.  Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. 8.2.  Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  3. 8.3.  Anti-Slip Profiles heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Anti-Slip Profiles kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Anti-Slip Profiles kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  4. 8.4.  Opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Anti-Slip Profiles verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
  5. 8.5.  Indien de Leverancier en/of Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Leverancier en/of Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens BGK Integraal 2013. Indien Anti-Slip Profiles echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Leverancier en/of Opdrachtgever worden verhaald. De Leverancier en/of Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 2. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
  1. 9.1.  Enige garantie is slechts van toepassing voor zover Anti-Slip Profiles dat uitdrukkelijk heeft vermeld. De genoemde garantie geldt voor een periode van een week na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Anti-Slip Profiles verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
  2. 9.2.  Enige garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Anti-Slip Profiles , Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze

5

werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt

evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door overmacht.

 1. 9.3.  Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Anti- Slip Profiles te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Anti-Slip Profiles te worden gemeld. Opdrachtgever dient Anti-Slip Profiles in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. 9.4.  Bij gebreke van tijdig klagen, wordt het geleverde geacht door Opdrachtgever in goede staat te zijn ontvangen worden alle latere geconstateerde gebreken en beschadigingen geacht worden door Opdrachtgever veroorzaakt te zijn.
 3. 9.5.  Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Anti-Slip Profiles opdracht gegeven heeft.
 4. 9.6.  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. 9.7.  Opdrachtgever kan geen zaken aan Anti-Slip Profiles retour zenden zonder voorafgaande toestemming van Anti-Slip Profiles.
 6. 9.8.  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zal Anti-Slip Profiles de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Anti-Slip Profiles, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden de vervangen zaak aan Anti-Slip Profiles te retourneren en de eigendom daarover aan Anti-Slip Profiles te verschaffen, tenzij Anti-Slip Profiles anders aangeeft.
 7. 9.9.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, gemaakt door Anti-Slip Profiles, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 8. 9.10.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Anti-Slip Profiles en de door Anti-Slip Profiles bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

10. Aansprakelijkheid

 1. 10.1.  Indien Anti-Slip Profiles aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. 10.2.  Anti-Slip Profiles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Anti-Slip Profiles is uitgegaan van door of namens de Leverancier en/of Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6

 1. 10.3.  Indien Anti-Slip Profiles aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze van Anti-Slip Profiles beperkt tot maximaal de factuurwaarde van (het gedeelte van) de order, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. 10.4.  Anti-Slip Profiles is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden die zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. 10.5.  Geen enkele aansprakelijkheid bestaat voor het verrichten van werkzaamheden welke niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd maar kunnen worden gedefinieerd als hulp aan Opdrachtgever.
 4. 10.6.  De aansprakelijkheid van Anti-Slip Profiles is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. 10.7.  Anti-Slip Profiles is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. 10.8.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Anti-Slip Profiles toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Leverancier en/of opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Anti-Slip Profiles is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11. Vrijwaring

11.1. DeLeverancieren/ofOpdrachtgevervrijwaartAnti-SlipProfilesvooreventueleaanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Anti-Slip Profiles toerekenbaar is. Hieronder valt onder andere, doch niet uitsluitend, de situatie waarin Leverancier en/of Opdrachtgever producten van Anti-Slip Profiles verkoopt aan derden en/of bij derden installeert / aanbrengt en de derde door het installeren / aanbrengen schade lijdt. Indien Anti-Slip Profiles uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Leverancier en/of Opdrachtgever gehouden Anti-Slip Profiles zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Leverancier en/of Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Anti-Slip Profiles, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Anti-Slip Profiles en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Leverancier en/of opdrachtgever.

12. Eigendomsvoorbehoud

 1. 12.1.  Anti-Slip Profiles behoudt het eigendom van alle producten tot alle vorderingen die Anti-Slip Profiles heeft op Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, volledig zijn voldaan.
 2. 12.2.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Leverancier geleverde producten waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering, aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of te bezwaren tenzij Anti-Slip Profiles daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.

7

13.

14.

 1. 12.3.  Anti-Slip Profiles is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen zonder rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling indien Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren. Opdrachtgever zal Anti-Slip Profiles te allen tijde vrij toegang verlenen tot zijn producten ter uitoefening van zijn rechten.
 2. 12.4.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Anti-Slip Profiles onverwijld op de hoogte te stellen.

Intellectuele eigendom

13.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen berusten alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, octrooirechten, merkrechten, geleverde programmatuur, software, welke ontstaan of worden gebruikt of ontwikkeld in het kader van of anderszins verband houden met – de Overeenkomst met Opdrachtgever – uitsluitend bij Anti-Slip Profiles.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. 14.1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Anti-Slip Profiles partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. 14.2.  De rechter in de vestigingsplaats van Anti-Slip Profiles is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Anti-Slip Profiles het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. 14.3.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. 14.4.  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15 . Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze Algemene Advertentie Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 Januari 2020. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Voorwaarden.

Wapenveld, Januari 2020 Anti-Slip ProfilesParkweg 2 8191 JL Wapenveld www.antislipprofiles.com OVER ONS

Anti-Slip Profiles is onderdeel van Handig langer thuis wonen

Vragen of een groot project?

Logo Anti-slip Profiles

Anti-Slip Profiles, een onderneming gericht op anti-slip producten en ontwikkelen van anti-slip- en afdichtingsprofielen. Ons gedachtegoed is dat “eenvoud en kwaliteit” bovenaan staat.